Kuoron säännöt


Vantaan Naislaulajat ry


SÄÄNNÖT 2021

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Vantaan Naislaulajat ry ja kotipaikka Vantaan kaupunki. Yhdistystä kutsutaan säännöissä myöhemmin myös nimellä kuoro.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää naiskuorolaulun harrastusta sekä edistää ja tukea musiikkitoiminnan kehitystä sen kotipaikkakunnalla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- ylläpitää naiskuoroa ja pienyhtyeitä
- järjestää säännöllisesti harjoituksia, harjoitusleirejä ja koulutusta
- hankkii kuoron käyttöön sopivaa ohjelmistoa
- järjestää omia konsertteja
- järjestää jäsenilleen koti- ja ulkomaisia konsertti- ja kilpailumatkoja
sekä juhlia
- tekee yhteistyötä muiden vastaavanlaisten musiikin harrastaja- ryhmien kanssa
- voi liittyä jäseneksi valtakunnallisiin ja alueellisiin, musiikin harrastukseen liittyviin keskusjärjestöihin.
- voi toimintansa tehostamiseksi perustaa työryhmiä ja toimikuntia

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
- järjestää maksullisia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia
- esiintyä muiden järjestämissä tilaisuuksissa
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta omaisuutta
- voi järjestää asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia
- voi myydä nuotteja, äänilevyjä ja muita musiikkitallenteita

3 § Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen nainen, joka hyväksyy kuoron säännöt. Jäsenet hyväksyy kuoron johtokunta, kuultuaan taiteellista johtajaa.
Yhdistyksen jäsen ei saa ottaa palkkiota esiintymisestään yhdistyksen
järjestämissä tilaisuuksissa.
Yhdistyksellä voi olla myös kannatusjäseniä. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea kuoron tarkoitusta ja toimintaa.
Varsinaiset ja kannatusjäsenet hyväksyy kuoron johtokunta.
Kunniajäsenikseen kuoro voi kutsua entisiä ja nykyisiä jäseniä tai muita henkilöitä, jotka erittäin ansioituneella tavalla ovat edistäneet sen tarkoitusperiä. Päätös kunniajäseneksi kutsuttavista on tehtävä
vuosikokouksessa. Kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksuja.

4 § Jäsenen velvollisuudet
Varsinainen jäsen on velvollinen maksamaan kulloinkin määrätyn jäsenmaksun sekä muut johtokunnan tai kuorolaisten yhdessä päättämät erikseen sovitut toimintaan liittyvät maksut. Kannatusjäsen on velvollinen maksamaan vuotuisen kannatusjäsenmaksun.

5 § Jäsenen eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota kuorosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti
johtokunnalle tai kuoron puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä missä tahansa kuoron kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

6 § Jäsenen erottaminen
Johtokunta voi erottaa jäsenen kuorosta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta 12 kuukauden ajalta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän on kuoroon liittyessään sitoutunut tai on menettelyllään kuorossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kuoroa tai ei enää täytä laissa tai säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

7§ Jäsenmaksun suuruus
Jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus vahvistetaan vuosikokouksessa johtokunnan esityksestä.

8 § Hallinto

Kuoron asioita hoitaa kaksivuotiskaudeksi valittu johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja, kuusi (6) muuta jäsentä ja kaksi (2)varajäsentä. Ensimmäisen kerran kaksivuotiskaudelle valittavista jäsenistä kolmen (3), arvalla valitun jäsenen toimikausi on aluksi yksi vuosi, jonka jälkeen se voi jatkua kaksivuotiskautena. Varajäsenet arvotaan kutsujärjestykseen ja kutsutaan johtokunnan kokoukseen tarvittaessa. Jos johtokunnan jäsen eroaa tehtävästäänn kesken kauden, siirtyy varajäsen hänen tilalleen.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Lisäksi johtokunta nimeää joko keskuudestaan tai kutsuu tarvittaessa yhdistyksen jäsenten joukosta sihteerin, taloudenhoitajan, ja muut
tarvittavat toimihenkilöt esim. kirjanpitäjän, tiedottajan ja
nuotistonhoitajan. Johtokunta voi kuulla kokouksissaan asiantuntijoita.
Johtokunnan toimikausi on vuosikokousten välinen aika, kaksi vuotta. Johtokunnan jäsenet valitsee vuosikokous.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.
Johtokunta voi tehdä päätöksiä tietoverkossa, puhelinkokouksessa tai sähköpostilla taikka muuta sellaista viestintä käyttäen, joka mahdollistaa johtokunnan jäsenten yhteydenpidon päätöksen teon aikana.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään neljä (4) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi yhdessä.

10 § Tilikausi
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajan tulee jättää lausuntonsa johtokunnalle hyvissä ajoin ennen vuosikokousta.

11 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää kerran vuodessa kokoontuva vuosikokous ja tarvittaessa ylimääräiset kokoukset, jotka kutsuu koolle johtokunta.
Vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä.
Kokouksessa on jokaisella jäsenmaksunsa suorittaneella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kunniajäsenillä on kokouksissa äänioikeus.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12 § Kokousten koollekutsuminen
Johtokunnan on kutsuttava vuosikokous koolle vähintään viikkoa ennen kokousta sähköpostitse tai kirjallisella ilmoituksella harjoituksen yhteydessä.
Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle tarvittaessa vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta tai kuukauden sisällä siitä, kun vähintään yksi kymmenesosa kuoron äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.
Kokouskutsu toimitetaan sähköpostitse tai kirjallisella ilmoituksella harjoitusten yhteydessä.
Mikäli kuoron jäsen haluaa saada jonkin asian kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti tai sähköpostitse johtokunnalle helmikuun loppuun mennessä, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

§13 Vuosikokouksessa käsitellään
seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksenpuheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan- tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esitetään toimintakertomus
5. Esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden
myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille
7. Vahvistetaan jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus
8. Vahvistetaan toimihenkilöiden ja taiteellisten johtajien palkkiot
9. Valitaan joka toinen vuosi kaksivuotiskaudeksi kuoron puheenjohtaja
10. Valitaan johtokuntaan kuusi (6) jäsentä, joista puolet erovuorossa vuosittain sekä kaksivuotiskaudeksi kaksi (2) varajäsentä
11. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
12. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
13. Tilanteenvaatiessa valitaan kuorolle taiteellinen johtaja tai johtajat
14. Valitaan vuosittain äänenvalvojat ja harjoitusvastaavat.
15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
16. Kokouksen päättäminen

15 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kuoron vuosikokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Päätös on tehtävä kahdessa
vähintään kuukauden välein pidettävässä kokouksissa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta tai
lakkauttamisesta. Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan
musiikkitoiminnan tukemiseen kuoron kotipaikkakunnalla viimeisen kokouksen tarkemmin päättämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Toiminta

Harjoitukset

Harjoitusilta on maanantai klo 18.15 - 20.45 Myyrmäessä.

Viikonloppuleiri järjestetään yleensä kerran vuodessa. Erillisiä stemmaharjoituksia pidetään tarvittaessa. Lisäksi ennen konsertteja voi olla ylimääräisiä harjoituksia.
Vierailut eri paikkakunnille, jopa ulkomaanmatkat kuuluvat kuoron toimintaan.

Hallinto

Käytännön asioiden hoidosta vastaa johtokunta, johon jäsenet valitaan vuosikokouksessa.

Miten kuoroon pyritään ja mitä jäsenyys edellyttää

Kuoroon otetaan uusia jäseniä syys- ja kevätkauden alussa. Pyrkijälle järjestetään koelaulu. Laulukauden aloituspäivästä saa tietoa aikuisopiston ohjelmasta.

Mitä kuoron jäsenyys edellyttää

Jäsenyys velvoittaa käymään säännöllisesti kuoron harjoituksissa.

Ilmoittautumiset ja tiedustelut

Kuoron puheenjohtaja Eija Kangas-Virtanen puh. 0400 709 596.
Jäsenmaksu on 50 €/ kausi. (Taukolaiset 2 x 35e). Lisäksi aikuisopisto määrittää vuosittain oman korvauksensa. Laululeirien majoitus- ja ruokailukustannukset kukin laulaja maksaa itse.